İŞTE ATATÜRK

İŞTE ATATÜRK
Allah Kuran’da: “Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz ve gönlün hepsi bundan sorumlu tutulacaktır.” (17/İSRA/36) buyurmuştur. Atatürk de: “Türk Kuran'ın arkasında koşuyor; fakat onun ne dediğini anlamıyor, içinde neler var bilmiyor ve bilmeden tapınıyor. Benim maksadım; arkasında koştuğu kitapta neler olduğunu Türk anlasın” (Osman Ergin, Türk Maarif Tarihi 1-5, 1977 /A. Gürtaş, s. 41) demektedir.- "İŞTE ATATÜRK" PORTALINA GİRMEK İSTEDİĞİNİZDE YUKARIDAKİ RESMİ TIKLAYINIZ.

21 Kasım 2016 Pazartesi

KHK’LERE TOPLU BAKIŞ


Mahmut ESEN
E.Mülkiye Başmüfettişi

Olağanüstü hal kapsamında bazı tedbirlerin alınması, bazı kamu/özel kurum ve kuruluşlara dair düzenleme yapılması, bazı kanunlarda değişiklik yapılması vb. amaçlar için Anayasanın 121 inci maddesi ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre,  Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca 22.7.2016- 3.10.2016 tarihleri arasında kararlaştırılmış olan 667[1] - 676 sayılı (toplam 10 adet) KHK ile mevzuatta:

Olağanüstü hal ilan ediliş nedenleri ve süresi ile de sınırlı olmayan çok sayıda/köklü değişikliklerin yapıldığı görülmekte; bu bağlamda KHK aracılığıyla Devletin yeniden yapılandırılmak istendiği anlaşılmaktadır.

Sözü edilen KHK’lerle getirilmiş olan yaşamsal öneme haiz bu düzenlemeler: Sistematik olarak birleştirilmiş, konunun daha iyi kavranması için uygulama örnekleri de verilmiş, bölümler halinde özetlenmiş olarak, aşağıya çıkarılmıştır.

Saygılarımla.

                                                                                                           
Mahmut ESEN
E.Mülkiye Başmüfettişi


I-KAMU PERSONELİNE / KURUM VE KURULUŞLARA YÖNELİK DÜZENLEMELER 

1-Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan;  (3.716) yargı,  (2.108) TSK, (1.519) Jandarma, (28) SGK, (10.029) EGM mensubu ve 52.915 kamu görevlisi olmak üzere (görevlerine sonradan iade edilmiş 42 personel hariç ) toplam 70.273 kişinin görevlerine son verilmiştir.[2]


             [Görevine son verilen personel sayısı; (Mayıs 2016 tarihi itibarıyla) istihdam edilen toplam kamu personelinin %2’sine karşılık gelmektedir. Görevlerine son verilmiş kamu personelinden bazılarının, hizmet sınıfı/ kurumları itibarıyla dağılımı;  Mayıs 2016 itibarıyla toplam çalışanlara oranı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.


Sıra No
Hizmet Sınıfı/Kurumu
Görevine Son Verilenlerin Sayısı
(Sektörde)Toplam İstihdam Edilenlere Oranı                 (%)
1-
Yargı Mensupları (As.Hakimler Hariç)
3.716
23,8
2-
Mülki İdare Amirleri
303
14
3-
EGM
10.029
3,7
4-
Eğitim Öğretim Hizmetleri
30.734
3,3
5-
Öğretim Elemanları
3.613
2,8
6-
Din Hizmetleri
                   1.768
1,6
7-
TSK  ( Jandarma ve Sahil G.K. dahil )
3.616
1,5
8-
Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizm.
4.792
1,2
Görevine son verilen personelin bazı sınıf/kurumlar itibariyle, toplam çalışanlara oranında, ilk sırayı yargı mensuplarının aldığı; yargı mensuplarını mülki idare amirlerinin izlediği görülmektedir.]


ü  KHK’lerle kamu personelinin görevden çıkarması işlemleri kolaylaştırılmış, bu amaçla statülerine göre özel/yeni yöntemler getirilmiştir. Teşkilatlarından çıkarılan bu kişilerin, mahkûmiyet kararı aranmaksızın, rütbe/ memuriyetleri alınmakta; görev yaptıkları teşkilatta veya kamu hizmetinde bir daha istihdam edilmeleri yasaklanmaktadır.


ü  Kamu görevinden çıkarılanlar, uhdelerinde taşımış oldukları büyükelçi/ vali gibi unvanları ve yüksek mahkeme başkan/ müsteşar/hâkim/savcı/kaymakam vb. meslek adlarını ve sıfatlarını kullanamayacaklardır. Bu unvan/sıfat/ meslek adlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamayacaklardır.

ü  Daha önceki tarihlerde re’sen /kendi isteği ile emekli edilmiş/meslekten çıkarılmış/müstafi sayılmış olanlardan; FETO/PDY terör örgütü ile aidiyeti tespit edilmiş (1082) Emniyet Teşkilatı personeli de bu kapsama dahil edilmiştir.


ü  Emekliliğini kazanmış kamu görevlilerinin emeklilik taleplerinin yetkili makamlar tarafından onaylanması için azami  “bir ay” olarak belirlenmiş süre, olağanüstü hal döneminde kaldırılmış, bu suretle kamu personelinin emeklilik hakları da askıya alınmıştır.


2-Çok sayıda kamu personeli görevden uzaklaştırılmıştır.

(Görevinden uzaklaştırılan/görevine iade edilen personel sayılarına ilişkin hükümet yetkililerince aynı günde (3.11.2016 tarihinde)  yapılmış açıklamalarda dahi büyük farklılıklar bulunmaktadır. ÇSGB M. Müezzinoğlu tarafından 60.000 kişinin görevden uzaklaştırıldığı, 56.575 personelin soruşturmalarının devam ettiği, 3.500 personelin göreve iade edildiği belirtilmiş; Başbakan Yard. N. Kurtulmuş ise TBMM bütçe görüşmeleri sırasında 46.174 personelin görevinden uzaklaştırıldığı, 11.182 personelin görevine iade edildiğini açıklamıştır.[3])

Göreve son verme işlemleri gibi görevden uzaklaştırma işlemleri de devam etmektedir.

15.07.2016 tarihinden sonra görevden uzaklaştırılan kamu görevlileri hakkında ilgili mevzuatında öngörülen (soruşturma açılması/göreve iadesi/açıkta kalma durumun belirli aralıklarla gözden geçirilmesine ilişkin) süreleri belirleyen hükümler, olağan üstü hal süresince uygulanmayacaktır.  

3-C.Başsavcılıklarınca 85.323 şüpheli hakkında işlem yapılmıştır. Gözaltına alınanlardan 36.592 kişi tutuklanmış; 27.927 şüpheli hakkında adli kontrol kararı, 4.119 kişi hakkında ise yakalama kararı verilmiştir.[4]

4-KHK’ler kapsamında karar alan/görevlerini yerine getiren kişilerin bu görevleri nedeniyle hukuki/idari/mali/cezai sorumlulukların doğmayacağı; açılan davalarda Y.D. kararı verilemeyeceğine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

5-657 sayılı DMK bazı eklemeler yapılmıştır. (Devlet memurluğuna atanabilmek için güvenlik/arşiv soruşturması yapılmış olması koşulu getirilmiş, bu suretle güvenlik/arşiv soruşturması uygulaması yaygınlaştırılmış; terör örgütleriyle bağlantı vb. durumlar, disiplin yönünden Devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren fiil ve haller arasına dahil edilmiştir.)

6-Sağlık Bakanlığına, KPSS sonucuna göre doğrudan/sözlü sınavla, (dört yıllık hizmet sonunda memur kadrosuna geçmek üzere) (ayrıca/ek olarak) sözleşmeli sağlık personeli istihdamı yetkisi getirilmiştir.     
      
Yerel Yönetimler

7-5393 sayılı Belediye Kanununda bazı ek/değişiklikler yapılmıştır.

ü  Belediye başkanı/meclis üyelerinin terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları sebebiyle görevden uzaklaştırılması/ tutuklanması/ kamu hizmetinden yasaklanması vb. hallerde İçişleri Bakanı/ il valileri tarafından belediye başkanı veya meclis üyesi ataması yapılabilecektir. Böylesi durumlarda belediye meclisi toplantısı yapılmayacak, meclisin görevleri belediye encümenin atanmış üyelerince yerine getirilecektir. Muhasebe işlemleri de Maliye Bakanlığı saymanlık birimlerine gördürülecektir
.
(Bu kapsamda 39 belediye başkanlığına kayyım ataması yapılmıştır.)

ü  Belediye hizmetlerin aksatılmasının terör veya şiddet olaylarıyla mücadeleyi olumsuz etkilemesi hallerinde bu hizmetler il özel idaresi/Yatırım İzleme ve Koor. Başkanlığınca yapılacak, harcama tutarları da, İller Bankası hisselerinden tahsil edilecektir.

 Milli Eğitim İle İlgili Düzenlemeler

8-MEB’na, kalkınmada öncelikli yörelerde sözleşmeli öğretmen istihdamı için ( sözlü sınavla) öğretmen alım yetkisi verilmiştir.

ü  Devlet üniversitelerinde rektörlük seçimleri kaldırılmıştır. Bundan böyle rektör atamaları Cumhurbaşkanınca  (YÖK tarafından gösterilecek adaylar arasından veya doğrudan kendisinin belirleyeceği birisinin atanması suretiyle) yapılacaktır.

ü   Özel Öğretim Kurumları Kanunda değişiklik yapılmıştır. (Kapatılmış dershanelerin yerini alan özel öğretim kurslarına yönelik olarak, yürütmekte oldukları eğitim ve öğretim faaliyetlerine, 01.08.2017 tarihinden itibaren sadece bir bilim grubunda devam edebilecekleri aksi hale sürekli kapatılacakları şeklinde düzenleme getirilmiştir. )

ü  Türkiye Maarif Vakfı Kanununda ek ve değişiklikler yapılmıştır.

(Mütevelli heyet üyelerine huzur hakkı ödenmesi,  faaliyetler için gerekli Devlet memuru ve öğretim elemanı görevlendirilmesi, personele tanınan mali/sosyal hakları konuları düzenlenmiştir.

ü  FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan yurtdışında Devlet adına eğitim gören (68)  öğrencinin ilişikleri kesilmiştir. Daha önce öğrencilikle ilişikleri kesilmiş (25) öğrenci ( yeniden) eski statülerini kazandırılmıştır. 

Kapatılan Kurum/Kuruluşlarla İlgili Düzenlemeler

9--Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı belirlenen ve R.G. yayımlanmış listede gösterilen: (yeniden açılan/faaliyetine izin verilmiş toplam (63) kurum ve kuruluş hariç olmak üzere;)  

(35) özel sağlık kurum/kuruluşu, (881) özel öğretim kurum ve kuruluşları, (108) öğrenci yurdu,  (104) vakıf ve (1125) dernek, (15) vakıf yükseköğretim kuruluşları, (19) sendika; (42) özel radyo ve televizyon, (96) gazete/ dergiler/ yayınevi/dağıtım kanalları kapatılmıştır.

(Ayrıca valilikler tarafından 370 derneğin faaliyetleri durdurulmuştur.)

ü  KHK gereğince kapatılan kurum kuruluş, özel radyo ve televizyonlar, gazete, dergi, yayınevi ve dağıtım kanallarının sahipleri hakkında 17.08. 2016 tarihinden önce açılmış, husumet yönünden Hazine/Vakıflar Gn. Md. yöneltilmiş tüm davalarda (red/ düşme kararı vb. verilmesi) yolunda özel dava ve takip usulü getirilmiştir.

ü  KHK kapatılmış özel öğretim kurum ve kuruluşları, özel öğrenci yurtları ve pansiyonlardan, mülkiyetleri kapatılanlara ait olan taşınmazların 01.01.2014 tarihinden sonra yapılmış devir işlemleri danışıklılık (muvazaalı) hali olarak kabul edilecektir.

ü  Kapatılan kurum/kuruluşlara atanmış olan kayyım/ yöneticilerin; görevler/fiilleri nedeniyle hukuki/idari/mali/cezai bir sorumluğu doğmayacaktır. Bunların aldıkları kararlar hakkında Y.D. kararı verilmeyecektir. Görevli bulundukların kurumların ödemedikleri kamu/SGK olan borçlarından dolayı da şahsen sorumlu tutulamayacaklardır.

ü  Kapatılanların mal varlıkları Hazine/Vakıflar Gn. Md. devredilmiştir. Hazine ve Vakıflara devredilenlerin dışındaki kapatılmasına karar verilmiş şirketlerin satış ve tasfiye işlemleri konusunda TMSF yetkilendirilmiştir. Maliye Bakanlığınca devredilmesi halinde, özel radyo ve televizyonlar, gazete, dergi, yayınevi ve dağıtım kanallarının tasfiye işlemleri de, TMSF tarafından yapılacaktır.

ü   Ayrıca yine milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı vb. oluşumlarca kiralanmış/kullanılmakta olan kamu kurum/kuruluşları ve ortaklıklara vb. ait taşınır/taşınmaz mal alacak ve haklar Hazineye devredilmiştir. 
    
10-5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında bazı düzenlemeler yapılmıştır. 
  
(Telekomünikasyon Kurumu bünyesinde yer alan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) kapatılmıştır. Polis tarafından 5271 sayılı CMK 135. madde uyarınca yapılacak dinlemeler Kurum (Bilgi Teknolojileri İletişim) bünyesinde yapılacaktır.   )

11-5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununda; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun yetkilerini artıran (Başbakanın gerekli gördüğü gecikmesinde sakınca olan tedbirlerin ‘haberleşmenin engellenmesi’ uygulanması vb. )  bazı eklemeler yapılmıştır.

12-Büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde, kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım ve hizmetlerinin etkin olarak yapılması, izlenmesi ve koordinasyonu, acil çağrı, afet ve acil yardım hizmetlerinin koordinasyonu vb. görevler için İçişleri Bakanlığının taşra teşkilatı olarak kurulan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına özel bütçeli bir kuruluş statü kazandırılmış; Başkanlığın yetkileri bakanlıkların illerdeki yatırımlarını da yapacak şekilde artırılmıştır.

II-YARGI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER

13-Soruşturma ve kovuşturma işlemlerine yönelik düzenlemelerde çok yönlü değişikliklere gidilmiştir.

 Bu bağlamda;

ü  5237 sayılı TCK5271 sayılı CMK başta olmak üzere; bazı kanunlarda (gözaltı süresinin uzatılması, yakalanan asker kişilerin adli kolluk görevlilerine teslim edilmesi/soruşturmalarda ifadelerin adli kolluk görevlilerince de alınabilmesi, tutukluların avukatla görüşmelerinin gerektiğinde kayıt altına alınması/yeni avukat görevlendirilmesinin talep edilmesi, tutukluluk konularında dosya üzerinden karar verilebilmesi, C. Savcılarının yakalama/arama/el koyma/iletişimin tespiti/avukatın dosya inceleme yetkisi ile şüpheli ile görüşmesinin kısıtlanması kararı verilmesine ilişkin yetkilerini artırılması, örgütlü suçlarda ilgili duruşmalarda avukat sayısının üç ile sınırlandırılması, avukatları müdafi görevini yerine getirmediğinde yapılacak işlem ve müdafilik görevinden yasaklanma konuları yeniden düzenlenmesi, gözaltındaki şüphelinin müdafi ile görüşmesinin yirmidört saat süreyle kısıtlanabilmesi, davayı uzatmak amacıyla getirilmiş tanıkların dinlenilmesine ilişkin taleplerin reddedilmesi, müdafinin mazeretsiz duruşmayı terk etmesi halinde duruşmaya devam edilmesi, vb. ) ek/değişiklik yapılmıştır.

ü  5271 sayılı CMK uyarınca taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma halinde kayyım atanacağı (TMSF’nin görevlendirileceği) kuralı getirilmiştir.

ü  2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 179 uncu maddesi uyarınca sermaye şirketleri ile kooperatifler tarafından iflasın ertelenmesi talebinde bulunulamayacak, bu yöndeki talepler mahkemelerce reddedilecektir
.
             14-3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa, “Zararların tazmini amacıyla tedbir konulması” için ek madde getirilmiştir.

(TCK ve TMK kapsamına giren suçlar nedeniyle gerçek veya tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının uğradığı zararların tazmini amacıyla, soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcısının talebi üzerine sulh ceza hâkimi, kovuşturma aşamasında mahkeme tarafından, şüpheli veya sanıklara ait taşınmazların/taşıtların/ kurum ve sandıklardan alacaklarının devir ve temliki önlemek için şerh düşülmesine karar verilebilecektir.)

   15-5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda ek/değişiklikler yapılmıştır.

ü  Hükümlülerin avukatla yapacağı görüşme konusu yeniden düzenlenmiş, bazı ilave kısıtlamalar getirilmiştir. (Gerektiğinde üç süreyle görüşmelerin kayıt altına alınması, görüşmenin sonlandırılması, altı aya kadar görüşme yasağı getirilmesi, avukatın değiştirilmesi vb.)

ü  Denetimli serbestlik uygulanarak cezanın infazı, koşullu salıverme için yasadaki süreler artırılmıştır. Cezaevlerindeki doluluk oranının aşağıya çekilmesi amaçlanmaktadır.

ü  Ayrıca ceza infaz kurumlarının yapım işleri için (meralar dahil arsa temini/imar planı/ihale vb. konularda)  önemli kolaylıklar getirilmiştir.

ü  Uzman erbaşlara sözlü sınav sonuçlarına göre İnfaz ve Koruma Me. kadrolarına atanma olanağı sağlanmıştır.

III-TSK/MİLLİ SAVUNMA İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER

   16-Kurmay subay yetiştirmek/lisansüstü eğitim vermek amacıyla yeni kurulan Enstitülerden; Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarından ile Astsubay meslek yüksekokullarından oluşan; Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesinde Milli Savunma Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

Ayrıca (ilk kez) MSB taşra teşkilatı kurulmaktadır.

17-357 sayılı Askeri Hakimler Kanununda geniş kapsamlı ek/değişiklikler yapılmış, askeri hakimlerin mesleğe kabul/çıkarılması işlemlerinde MSB yetkilendirilmiştir.

18-211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda bazı ek ve değişiklikler yapılmış, (Genelkurmay Başkanlığına atanabilmek için kuvvet komutanlığı yapmış olma koşulu kaldırılmıştır.)

19-Kuvvet komutanlıkları MSB bağlanmıştır. Cumhurbaşkanı/Başbakan gerekli gördüklerinde kuvvet komutanları ile bağlılarından doğrudan bilgi alabilecek/emir verebilecektir.

MSB üst düzey yönetici kadrolarının askeri rütbe karşılıkları belirlenmiş, bu kadrolara atanan sivillerin kamu konut ve sosyal tesislerden rütbe karşılığındaki subaylar gibi yararlanması kabul edilmiştir. MSB merkez teşkilatında  (Başbakanlık merkez teşkilatında olduğu gibi) kamu kurum ve kuruluş (mahalli idareler dahil) personeli geçici olarak görevlendirilebilecektir.

ü  YAŞ’ın yapısı ( sivil üyeler çoğunlukta olacak şekilde) değiştirilmiştir. YAŞ’ın başkan ve üyeleri; Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Başbakan yardımcıları, Adalet/Dışişleri/İçişleri/MSB ile Kuvvet Komutanlarından oluşmaktadır.

ü  Harp Okulları ve Astsubay MYO kuvvet komutanlıkları yerine MSB ile irtibatlandırılmıştır. Harp okullarının ve Astsubay MYO öğrenci kaynağının lise ve dengi okul mezunları olduğu şeklinde değişiklik yapılmıştır.

ü  Harp Akademileri, askeri liseler ve astsubay hazırlama okulları kapatılmıştır.

   20-Gülhane Askeri Tıp Akademisine bağlı eğitim hastaneleri ve asker hastaneleri Sağlık Bakanlığı/bağlısı kurum ve kuruluşlarına devredilmiştir.

IV-GÜVENLİK İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER

21-2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu, 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu bazı kanunlarda ek/değişiklikler yapılmıştır.

ü  Jandarma ve Sahil Güvenlik K.  İçişleri Bakanlığına bağlı olduğu, personelinin kolluk kuvveti olduğu vurgulanmış, “askeri personel” ibareleri teşkilat kanunlarından çıkarılmıştır.Jandarma ve Sahil G.K. 657 sayılı DMK kapsamına alınmış, Jandarma Hizmetler ve Sahil Güvenlik Hizmetleri adı altında iki ayrı (yeni) sınıf oluşturulmuştur.

ü  Jandarma ve SGK komutanlıklarının kuruluş ve teşkilatlanması İçişleri Bakanlığınca düzenlenecektir. Personelin alınma ve terfi işlemleri İçişleri Bakanlığınca yapılacaktır. Personel atamaları konusunda İçişleri Bakanlığına yetkiler verilmiştir. Personeline verilecek disiplin cezaları için özel bir kanun çıkarılacaktır. Özel kanun çıkarılınca kadar Jandarma ve Sahil G.K. personeli hakkında Emniyet Teşkilatı disiplin mevzuatı hükümleri uygulanacaktır.

ü  Subay ve astsubay ve diğer personel ihtiyacını karşılamak amacıyla Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi kurulmuştur.  Akademi İçişleri Bakanlığına bağlıdır. Akademinin öğrenci kaynağı; lise ve dengi okullar, ön lisans, lisans, yüksek lisans mezunları olacaktır.  Ayrıca Jandarma Gn. K. /SGK adına diğer yükseköğretim kurumlarında da öğrenci okutulabilecektir.
ü  Jandarma Gn. K. /Sahil G.K; adlarına sosyal tesisler vb. kurulabilecektir.

22-İçişleri Bakanlığınca terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı tespit edilen yurtdışındaki eğitim öğretim/sağlık kurumu, vakıf/dernek/şirket yöneticilerine pasaport verilmeyecektir.

Ayrıca pasaportları iptal edilmiş olanların eşlerinin pasaportları da (genel güvenlik açısından) iptal edilebilecektir.

ü  Pasaport ve sürücü belgeleri Nüfus ve Vatandaşlık Gn. Md. tarafından verilecektir.

ü  EGM yurt dışı teşkilatı kapatılmış, İçişleri Bakanlığına yurtdışı teşkilatı kurma yetkisi verilmiş;  İçişleri Bakanlığına yurtdışı teşkilatı için (100)  adet müşavir kadrosu ihdas edilmiştir.

23-3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanununda değişiklik yapışmış, özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere, lise mezunlarının KPSS şartı aranmaksızın, sözlü sınavla polis eğitim merkezlerine alınması olanağı getirilmiştir.

24-Köy korucularının unvanlarında ( güvenlik/gönüllü güvenlik) şeklinde değişikliğe gidilmiştir. Güvenlik korucularının görev alanları gerektiğinde ( valilerin onayı ile iller arası da olacak şekilde) genişletilebilmesi kuralı getirilmiştir.


[1] 667 sayılı KHK; TBMM tarafından kabul edilerek 18.10.2016 gün ve 6749 sayı ile Yasaya dönüştürülmüştür.

[2] Görevine son verilen personel sayısına ilişkin rakamlar, KHK ekinde R.G. yayımlanmış listeler üzerinden derlenmiştir. Bu yüzden R.G. yayımlanmayanları ( sözleşmeli statüde olup sözleşmeleri feshedilenleri, MİT’ te görevine son verilen 118 personeli vb.) kapsamamaktadır. Görevine son verilen kamu personelinin kesin sayısına yönelik olarak yetkililerce aynı (03.11.2016) gün içinde yapılmış olan açıklamalarda dahi farklılık bulunmaktadır. Nitekim görevine son verilenlere ilişkin Başbakan Yardımcısı N. Kurtulmuş tarafından 72. 720 rakamı verilmiş iken, ÇSGB M. Müezzinoğlu ise bu rakamı, 70.784 olarak açıklamıştır. Aynı durum görevden uzaklaştırılan/göreve iade edilen kamu personeli sayıları içinde geçerlidir.[4] 28.10.2016 günlü Milliyet Gazetesi Ankara Eki.


Selam...

​ T.C. / M. Kemal Adal 
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder