İŞTE ATATÜRK

İŞTE ATATÜRK
Allah Kuran’da: “Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz ve gönlün hepsi bundan sorumlu tutulacaktır.” (17/İSRA/36) buyurmuştur. Atatürk de: “Türk Kuran'ın arkasında koşuyor; fakat onun ne dediğini anlamıyor, içinde neler var bilmiyor ve bilmeden tapınıyor. Benim maksadım; arkasında koştuğu kitapta neler olduğunu Türk anlasın” (Osman Ergin, Türk Maarif Tarihi 1-5, 1977 /A. Gürtaş, s. 41) demektedir.- "İŞTE ATATÜRK" PORTALINA GİRMEK İSTEDİĞİNİZDE YUKARIDAKİ RESMİ TIKLAYINIZ.

2 Ağustos 2016 Salı

669 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ÖZETİ (ARŞİVLİK REFERANSTIR.-MKA)

      

Mahmut Esen
E. Mülkiye Başmüfettişi

gönderen:Mahmut Esen mahmutesen@gmail.com
yanıt:Turkiye-icin-el-ele@googlegroups.com
alıcı:Muzaffer İlaldı ,
turkiye-icin-el-ele@googlegroups.com,
erzincan-kemaliye-egin-grubu@googlegroups.com
tarih:2 Ağustos 2016 16:28
konu:[Türkiye] 669 sayılı KHK


Olağanüstü hal kapsamında, darbe teşebbüsü ve terörle mücadele çerçevesinde zaruri olan tedbirlerin alınması ve Milli Savunma Üniversitesinin kurulmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesini amaçlanmayan, 31.07.2016 gün ve 29787 sayılı R.G. yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan, toplumumuzu yakından ilgilendirmekte olan 669 sayılı KHK’nin; arz ettiği önem, çok sayıda kanunda değişiklik yapılmasını kapsaması hususu da dikkate alınarak, kamuoyunu bilgilendirme bağlamında tarafımdan hazırlanmış genişletilmiş sistematik bir özeti aşağıya çıkarılmıştır.

              Yararlı olmasını diler, saygılarımı sunarım.
                                                                                           Mahmut ESEN
                                                                                           E. Mülkiye Başmüfettişi

1-Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı/irtibatı belirlenerek KHK ekli listede gösterilmiş olan: (125) Sb, (68) Astsb. TSK’dan; (9) general, 910 Sb. ve 277 Astsb.  J.Gn.K.’dan  çıkarılmıştır.

 Bu kişilerin mahkûmiyet kararı aranmaksızın, askeri rütbe ve memuriyetleri alınmakta, yeniden eski teşkilatlarında, kamu hizmetinde veya özel güvenlik şirketlerinde istihdam edilmeleri önlenilmiştir.  Ayrıca silah ruhsatları, pilot lisansları ve pasaportları iptal edilmektedir. (Md.2)

2- 15.07.2016 tarihinden sonra milli güvenlik gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan kamu görevlileri hakkında ilgili mevzuatında öngörülen soruşturma açma süreleri olağanüstü hal süresince uygulanmayacaktır( Disiplin cezalarında zaman aşımı durdurulmaktadır.) (Md.3)

3- 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 179 uncu maddesi uyarınca sermaye şirketleri ile kooperatifler tarafından iflasın ertelenmesi talebinde bulunulamayacak, bu yöndeki talepler mahkemelerce reddedilecektir. (Md. 4)

4- Kurmay subay yetiştirmek/lisansüstü eğitim vermek amacıyla yeni kurulan Enstitülerden; Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarından ile Astsubay meslek yüksekokullarından oluşanMilli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesinde Milli Savunma Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Ayrıca (ilk kez) MSB taşra teşkilatı kurulmaktadır. (Md. 5-9)

5-357 sayılı Askeri Hakimler Kanununda geniş kapsamlı ek/değişiklikler yapılmıştır. (Md.12-20)

(-Askeri hakimler MSB kararı ile mesleğe kabul edilecektir. Birinci sınıfa ayrılma/ birinci sınıf olma işlemleri MSB yapılacaktır. İstifa/emeklilik işlemleri MSB tarafından kabul edilecektir. Müsteşarın başkanlığında MSB seçilen iki hakimden oluşan komisyon tarafından askeri hakimlere meslekten çıkarılma dahil her türlü disiplin cezasının verilebilecektir.  Hakkında soruşturma yapılan hakim MSB tarafından görevinden uzaklaştırılabilecek/başka yerde görevlendirilebilecektir. İhtiyaç halinde hukuk fakültesi mezunu asteğmenler MSB tarafından hakimlik kadrolarına atanabilecektir. Adaylık süresini tamamladığı halde henüz kararnameleri çıkarılmayanların görevlerine son verilmektedir. Görevde bulunan askerî hâkimlerin birinci sınıfa ayrılma/ birinci sınıf olma tarihleri yeniden belirlenecektir. Olağanüstü hal dönemi süresince askeri hakim atamalarında teminat aranmayacak ve meslekten çıkarılma işlemlerinde KHK hükümleri uygulanacaktır.)

6-211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda bazı ek ve değişiklikler yapılmıştır. (Md.21-32)

( Kanun kapsamındaki personel, TSK mensup subay ve astsubaylar olarak daraltılmış,  “Askeri öğrenciler” ibaresi kanun metninden çıkarılmıştır. Genelkurmay Başkanlığına atanabilmek için kuvvet komutanlığı yapmış olma koşulu kaldırılmıştır. Astsubay alınabilecek fakülte ve yüksekokulların MSB tarafından belirlenecektir. Asteğmen-albay rütbesindeki subay ile astsubay atamaları Kuvvet Komutanlıklarının teklifi ve MSB onay ile yapılacaktır.)

7-1324 Sayılı Genelkurmay Başkanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunda değişiklikler yapılmıştır. (Md. 33,34)

(Barışta, kuvvet komutanlıklarının kadro ve teşkilatlarının MSB kadro ve kuruluşlarında gösterileceği şeklinde düzenleme yapılmıştır. )

8- 1325 sayılı Milli Savunma Bakanlığı Görev ve Teşkilatı Hakkında Kanunda çok yönlü ek/değişiklikler yapılmıştır. (Md. 35-42)

( MSB taşra teşkilatı kurulmaktadır. Bakanlıkta görevlendirilecek TSK personelinin kadroları MSB tarafından belirlenecek ve görevlendirmeleri MSB yapacaktırKuvvet komutanlıkları MSB bağlanmıştır. Cumhurbaşkanı / Başbakan gerekli gördüklerinde kuvvet komutanları ile bağlılarından doğrudan bilgi alabilecek/emir verebilecektir.  MSB merkez teşkilatında  (Başbakanlık merkez teşkilatında olduğu gibi)       kamu kurum ve kuruluş (mahalli idareler dahil) personeli geçici olarak görevlendirilebilecektir. MSB izni ile Silahlı Kuvvetler hesabına yabancı devlet harp okullarında askeri öğrenci okutulabilecektir. İhtiyaç halinde lise ve dengi okul mezunu olup fakülte ve yüksekokullara devam hakkını kazanan öğrenciler seçildikleri takdirde askeri öğrenci olarak öğrenim yapabilecektir.)

9- 1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanununda ek ve değişikler yapılmıştır.(Md.43,43)

( AYİM’de daireler, biri başkan altı üyeden oluşacak,  üyelerden dördü hakim, ikisi ise bu  sınıftan olmayan subaylardan olacaktır. ) 

10-1612 sayılı Yüksek Askeri Şuranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda değişiklikler yapılmıştır. (Md.45-50)

YAŞ üyeleri; Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Başbakan yardımcıları, Adalet/Dışişleri/İçişleri/MSB ile Kuvvet Komutanlarından oluşmaktadır. YAŞ, Başbakanın gerek gördüğü hallerde Silahlı Kuvvetler ve diğer konularda görüş bildirecektir. Sekretarya görevleri MSB tarafından yürütülecektir.)

111739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda değişiklik yapılmıştır. (Md.51)

(Askeri eğitim kurumlarının derece ve müfredatı MSB ile birlikte belirlenecektir.)

12-4566 sayılı Harp Okulları Kanununda çok yönlü değişikliler yapılmıştır. (Md. 52-80)

( Harp Okulları Kanununun amaç ve kapsam maddelerindeki TSK ibareleri kaldırılmıştır. Okullar, kuvvet komutanlıkları yerine MSB ile irtibatlandırılmıştır. Okullarda koordinasyon sağlamak, direktif vermek; kadro ve kuruluşlarını belirlemek şeklindeki Genelkurmay Başkanlığı yetkileri MSB verilmiştir. Harp okullarının kadro ve kuruluşları ile eğitim ve öğretim esaslarının belirlenmesi; dekan vb. atanması, disiplin yönünden öğrencinin okulla ilişiğinin kesilmesi konularında MSB yetkilendirilmiştir. Dekan/dekan yardımcısı ve enstitü müdürünün asker kişi olması koşulu kaldırılmıştır.

Harp okullarında görevli doçent/profesörlerin/okutmanların atamaları; öğretim görevlilerinin okul dışı görevlere atanmaları/görevlendirilmeleri, yabancı uyruklu öğretim elemanlarının görevlendirilmesi; (kısa süreli olanlar hariç) öğretim elemanlarının bilimsel/mesleki toplantılara katılmaları ve inceleme araştırma yapmaları;  harp okullarının denetimleri konularında MSB yetkilendirilmiştir.

Harp okullarının öğrenci kaynağının lise ve dengi okul mezunları olduğu şeklinde değişiklik yapılmıştır. Harp okullarındaki lisans ve lisans üstü eğitim ve öğretim konularında kuvvet komutanlıklarına veya Genelkurmay Başkanlığına ait yetkiler MSB bırakılmıştır.)

13-4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanununda çok yönlü ek/değişiklikler yapılmıştır. (Md.81-103)

(4566 sayılı Harp Okulları Kanununda gerçekleştirilmiş ek/değişiklikler paralelinde, aynı nitelikte ( okulların MSB bağlanması, okulların öğrenci kaynağının lise ve dengi okul mezunları olduğunun belirtilmesi, 4752 sayılı Kanunda yer alan kuvvet komutanlıkları/J.Gn. K/Sahil Güvenlik K. veya Genel Kurmay Başkanlığına ait mevcut yetkilerin MSB devri vb.) değişiklikler yapılmıştır.

14- Harp Akademileri, askeri liseler ve astsubay hazırlama okulları kapatılmıştır. 3563 sayılı Harp Akademileri Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. ( Md.105,106)

(Askeri liseler/ astsubay hazırlama okulları ile harp okullarındaki öğrenciler ilgisine göre  Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK tarafından giriş sınavlarındaki aldıkları puanlar üzerinden durumlarına uygun okul/fakültelere naklen yerleştirilecektir. Bu yıl mezun olacak öğrencilerin atamaları yapılmayacaktır.)

15-Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve asker hastanelerinin devri yapılmaktadır. (106-109)

( Gülhane Askeri Tıp Akademisine bağlı eğitim hastaneleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi ile asker hastaneleri, dispanser ve benzeri sağlık hizmet birimleri ile Jandarma Genel Komutanlığına ait sağlık kuruluşları her türlü borç/alacak ve mal varlığıyla birlikte Sağlık Bakanlığına devredilmiştir.   Gülhane Askeri Tıp Akademisine bağlı yükseköğretim birimleri ise Sağlık Bilimleri Üniversitesine devredilmiştir. Er ve erbaşlar genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştır. Bu kurumlarda görevli personelin devrine ilişkin işlemler konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir.)

16-2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununda ek/değişiklikler yapılmıştır. (Md.110-113)

(J.Gn.K. ile Sahil Güvenlik K. lığının er ve erbaş ihtiyacı üç yıl süre ile MSB karşılanacaktır. Subay ve astsubay ve diğer personel ihtiyacını karşılamak amacıyla Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi kurulmuştur.  Yüksek öğretim kurumu olan Akademi bünyesinde fakülte, enstitü, astsubay MYO bulunacaktır. Akademi İçişleri Bakanlığına bağlıdır. Akademi başkanı İçişleri Bakanı tarafından atanacaktır. Başkanın sivil kişi olması da olanaklıdır. Akademinin öğrenci kaynağı; lise ve dengi okullar, ön lisans, lisans, yüksek lisans mezunlar olacaktır. İhtiyaç halinde uzmanlık isteyen ( Akademinde bölümü bulunmayan) fakülte mezunlarının bazı koşullarla İçişleri Bakanının onayı ile doğrudan kadrolara atanması yapılabilecektir. Akademi için 184 adet kadro ihdas edilmiştir.)

Selam...


​ T.C. / M. Kemal Adal 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder