İŞTE ATATÜRK

İŞTE ATATÜRK
Allah Kuran’da: “Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz ve gönlün hepsi bundan sorumlu tutulacaktır.” (17/İSRA/36) buyurmuştur. Atatürk de: “Türk Kuran'ın arkasında koşuyor; fakat onun ne dediğini anlamıyor, içinde neler var bilmiyor ve bilmeden tapınıyor. Benim maksadım; arkasında koştuğu kitapta neler olduğunu Türk anlasın” (Osman Ergin, Türk Maarif Tarihi 1-5, 1977 /A. Gürtaş, s. 41) demektedir.- "İŞTE ATATÜRK" PORTALINA GİRMEK İSTEDİĞİNİZDE YUKARIDAKİ RESMİ TIKLAYINIZ.

29 Ekim 2016 Cumartesi

TEDAVİSİ GEREKEN TEHLİKELİ HASTALIK: CEHÂLET                                                           Sadık K.   TURAL
İnsan, akıl sahibi olduğundan, yaratıkların tamamından üstündür. Bu üstünlüğü, bu ayrıcalığı kazandıran akıl gücü yeterince işletilirse iki ödül veriyor:

Kendisinin dışındaki varlıklarla ilişkiler kurabilme, uyumlanma işlev ve görevinin verdiği huzur ve mutluluk;

 Yaratan’la bütünleşme niyet ve çabasının ürünlerini toplayabilme…

Aklın ayırıcı gücü, öncelikle, yaratılmışlarla ilgi ve bağ kurma sırasında ortaya çıkmaktadır: İnsan, beş duyusuna sunulanları anlamayı başarabilmek zorundadır. Tanıma, bilme, anlama,  kavrama ve tepki verme sırasında, aklını kullanarak, kendisine ait işlev, görev ve sorumlulukları öğrenir: Bedenini, ruhunu koruma; diğer varlıklarla sürdürülebilir bağlar ve ilişkiler kurma; beslenme, barınma, korunma ve neslin devamını sağlama; uyumlanarak bir arada yaşama… Bu sıraladıklarımızın her biri, yüzlerce değer ve davranışa dönüşerek, insanı diğer varlıklardan ayrıştırmaktadır. Bu ayırıcı özellikleri temellendirip biçimlendiren değer ve davranışlardaki farklılık, statü ve rol ayrışmasının da gerekçeleridir.

Varlıkların dışında, Tek ve hiç benzeri bulunmayan sınırsız güce sahip olan bir Yaratan var. Yaratan, kendisiyle ilişki kurmayı sağlayıcı bilgileri ve eylemleri öğrenmesi ve gerekenleri yapması konusunda insanı, s o r u m l u ve özel bir muhatap sayıyor. İnsan, özündeki bilgisayarın şifreli dosyalarını açabildiği ölçüde, ilahî özelliklerle donatılmışlığa ait ödülleri alan varlık…

Doğum sırasında veya sonradan oluşan ağır hastalıkların sebep olduğu durumları ve alkol yahut uyuşturucu bağımlılarını bir yana bırakarak düşünelim: Allah âdildir ve insanlara eşit miktarda zekâ vermiştir. İnsanlar, zekâlarını akla, duyguya, inanca / imana, hayale, sezgiye, ilhâma ve davranışa dönüştürme çabaları açısından, birbirinden az çok farklı bütünlüklere dönüşüyor. İnsanın, hem Yaratan ile ilişkisinin boyutlarını kavraması, hem insanlarla bağlarını doğru kurabilmesi için, aklını işleterek, bilgi edinmesi gerekmektedir. Bu özel canlı, bilgi edindikçe duygu, düşünce ve hayalleri ile davranışları bakımından yaratılma sebebine uygun insan olmanın aşamalarını geçmeye başlayacaktır.

Bilme çabasıyla, öğrenme çilesiyle kazanılan bilgi, kavramayı, hükme dönüştürmeyi sağlamıyorsa yüktür. Yük olmayan bilgi, varlıkların görünür ve görünmesi güç yanlarını da, metafizik âlemi de kavrayabilmek, bilerek anlamlı ve uygun davranışlarda bulunmayı işlevini taşır. 

İnsan zekâsının eğitilerek farklı alanlara ait farklı bilme türlerinin sahibi kılınması, ona uygun programlarla temellendirilirse, zaman ve enerji israf edilmemiş olur. İnsan zekâsının daha verimli olması için,  yatkın / istekli olduğu alanlara en yakın öğrenim ve eğitim programları uygulanmalıdır.

Edinilmiş bilgiler arasından, ihtiyaç duyulanın alınıp, söz, yazı ve davranış halinde paylaşılması, a k ı l sâyesinde oluyor. Zekâ denilen insana verilmiş dönüştürülmeyi bekleyen enerji de, akıl adlı güçlü dönüştürücü de, öğrenmeyi / bilmeyi vazgeçilmez ihtiyaç saydırıyor. Akıl, anlama / kavrayış, değerlendiriş gibi basamaklarla kendini gösteren bir işlemcidir. Bu büyük işlemcinin, bilgiyi, hem depolama, hem de kullanma güç ve işlevi, insandan insana değişiyor. Bilgilenme süreçleri, insanı, hem güçlendiriyor, hem de, toplumun-- rol ve statü sahibi olan-- bir üyesi kılıyor…

Beş duyu ve beş duyunun dışındaki yollarla (sezgi, ilham, rüya, keşf) kazanılan bilgiler de, irdelenmek üzere aklın önüne getirilmek zorundadır. Yanılmaları ve / veya yanıltmaları da içinde bulunduran algılar, sezgiler, ilhamlar, rüyalar / hülyalar birer bilgi edinme yolu gibi görünse de, çoğunlukla zan niteliklidir ve kişiye özgüdür. Kişiye özgü zan / sanı nitelikli bilgiler, çoğunlukla vehim veya vesvese olabilir.  Vehim, zan, yalan, saçma ve vesvese’den kurtulup- ortak akıl adına- birikimlerini, hem zenginleştiren, hem de kullananlar, iki grup: Bilginler ve bilgeler.

Bilginler, birer bütünlük olan varlıkları, yapılarını, toplum içindeki yerlerini, işlevlerini yeterince öğrenmek üzere araştırıyor inceliyor. Bilginlerin bir kısmı da, işlev bozukluğunda veya eksikliklerinde, olumsuzluk giderici bilgileri ve/veya teknolojileri insanlara sunmaya çalışıyorlar.

 Bilgin, çalıştığı alana ait eksikleri ve yanlışları hem görebilen, hem bunları giderip, keyfiliği, basitliği, adaletsizliği, ilkelliği, düzensizliği, hastalığı ortadan kaldırıcı hatâsız bilgiyi, teknolojiyi oluşturandır…

Bilgin, odaklandığı konulara ait yanlışları ve eksikleri görüp gösterirken, yeni ve farklı olan ihtiyaçları da iddia ve ilan edendir. Bilginler, bilimlik meraklarına cevap arayan, bulduklarını paylaşanlardır. Bu nedir? Bu nasıl var olmuş? Bu varlık nasıl çalışıyor, nasıl çalışmalı, işlevi nedir? Her birinin yüzlerce alt dalı ve uzmanlık alanı bulunan,  sosyal ve beşeri bilimler, fen ve tabiat bilimleri, sağlık bilimleri…

Bilgeler ise, yaradılış sebebini de, Yaratanı da, insanın ezelî ve ebedî ‘hüsran’ını da bilmeye, anlamaya, anlatmaya çalışan insanlar. Bilgelerin sürdürdüğü bu bilgilenme arayışlarının değeri ve işlevi şudur: İlişki kurulabilen varlık veya durumların niçin var olduğunu düşünüp hükme bağlayabilme ve bu yönde sorumluluk üstlenme. Yöntemli olan bilgi edinme ve akıl yürütmenin sonunda verilen hükümler, tek kişilik de olsa,  birer zan olmaktan çıkıp, ortak aklın parçacıklarına dönüşürler.

İnsan, imanını, duygusunu ve zevklerini, düşünceleri ile davranışlarını nifaktan,  fesattan, inkâr ve kinden korumak için de, başarılı olmak için de bilgi ediniyor. İnsan, doğduktan sonra, çeşitli yoksunluk, yoksulluk ve dikkatsizliklere rağmen hayata tutunuyor. İlk on üç yıl, henüz bilgisiz, deneyimsiz, ürkek bir varlık. İnsan denilen varlıkta, en yakınında bulunanların gösterdiği ilgi, sevgi ve sabır oranında yaşama isteği, uyumlanma niyeti ve başarma heyecanı artıyor.

Zaman içinde artan başarma isteği, toplum içinde yer ve yâr edinme çabası, kendine güvenme duygusu ile oluşup gelişen benlik ve kimlik yapısı… Böyle bir çizgi üzerinde yürüyenler ile devamlı horlanan, dövülen, engellenen çocuk ve gençler arasında farklar oluyor. Olumsuzlukların içerisinde ruhen ve bedenen sağlıklı kalmak zordur. Özellikle kadınlar bilgilendikçe, çocuklar bilgileniyor; cehâletten beslenenler ise, böyle bir durumu istemiyor.

 Sağlık, iyilik ve başarı bulaşıcı olmadığı halde, kötülük ve hastalıklar bulaşıcıdır, yayılır. Birikimini, aklını ve bedenini cehâletten koruyabilenlerin, imanı da, kanaati de, bilgisi de sağlıklıdır.

Cehâlet kelimesinin ilk ve yaygın anlam karşılığı, bilgisizlik… Cehâlet kavramını en çirkin yanı ise, bilmemek değil, bilmediğini kabul etmemektir. Cehâleti körükleyenler, hem bilimlik bilgilerin, hem bilgelik ürünü yargı ve yorumların karşısına, zan veya zehâb denilen yanılgılarını çıkarmaktadırlar. O tür insanlar, zan ve zehablarını gruba ve topluma sunarken, beden dilinin ve ses’in teatral imkânlarını abartılı ölçülerde kullanmaktadırlar. Hâlbuki hem vahiy, hem irfan, hem de ortak aklın ürünü olan bilim, vehimlerin beslediği ‘zan’ nitelikli, ’zehap’ damgalı yanılgılı bilgileri, görüşleri ve tepkileri reddetmektedir.

Câhil kelimesinin ilk anlamı, bilmeyen, bilgisi çok az olan, bilgisizliği kolayca anlaşılabilen demek. Yaygın bir kabulleniş olsa da, bu anlamlandırma çok eksiktir:

Câhil, hem bilmediğini bilmeyen, hem de bildiklerini yeterli ve doğru zanneden insan. Câhil, bildikleri konusunda da, bilemedikleri konusunda da, akıl yürütmeyen, bildiklerini inatla, hattâ öfke ve kinle tekrarlayandır. Câhil insan, hükümleri, kendisine benimsetilmiş tekrara dayalı şartlandırılmalar çerçevesinde kabullenir, sonra da, militanca savunur. Cahil, imanını, ibadetini, davranışlarını dayandırdığı bilgilerin, ortak aklın, bilimlik akıl yürütmenin ölçütleri ile değerlendirilmesini istemez.

Bilimin bir dalına veya teknolojiye ilişkin soruları da, ona yöneltilen sorulara verdiği cevapları da, cahil insanın sığ, basit, hattâ gülünç yanlarını ortaya çıkarır. Çok yönlü düşünmekten ürken, yeni bilgilerden korkan insanın, zan nitelikli kabullenişleri ve tercihleri, onu bir dairenin içine hapsetmiştir.

Kendi dininin / mezhebinin dışındaki insanları düşman sayan cahiller için, diğer mezhep ve dinlerin yok edilmesi gerekir. Din ve inanç kavramlarını, içlerindeki öfke, kin, iftira, kan dökücülükle kirletenler, bilgisi, konumu ne olursa olsun münafıktır. Her münafık ise, taassubun körelttiği bir cahil.  Dinlerin hepsi, ruhun ve aklın kirlenmesine, cehâlete karşı oldukları halde, cehâlet niçin yok edilemiyor?

Cehâlet, sözleri, davranışları ile bir inat ve ısrarın temsilcisi olma konumu; cehâlet, yenilenmekten, aklını işletip bilgi edinmekten çekinenlerin belirgin özelliği… Câhillik, aklını, sağlıklı ölçülerle işletmeye de, öğrenmelerin kazandırdığı bilgilerle zihnin zenginleştirilmesine de, karşı çıkmaktır. Cahil, düzen ve istikrar ile mutluluk ve özgürlüğü de, değişerek ve gelişerek geleceği yakalamayı da, hem anlamayan, hem de ihtiyaç saymayan insan tipidir.

 Cehâlet, yanlışlarını doğru zannetmekten kurtulmayı, niçin yaratılmış olduğunu düşünmeyi, erdemle donanmayı reddetmektir. Yaratan’ın, “yeryüzünde bir halife yaratacağım” mesajını düşünebilmek için, akıl, sezgi ve algısı yeterli olmayanlar, cehâletin batağındadırlar. Kibir, zehap, zan, vesvese, inat ve taassup ile imanını, ibadetini, düşünce duygu ve davranışlarını kirletmiş olanlar,-- öğrenim ve unvanları ne olursa olsun--  cahil sayılır.

İslâm, Allâh’a inanmayı, Allâh’ın istediklerini yapmaya çalışmayı, hatâ yaptığında Allâh’tan bağışlanma dilemeyi ve Allâh’ın cezalandırmasından korkarak -yaratılma sebebini kavramaya çalışıp- i n s a n c a yaşamayı öğütleyen, ahlâk ve erdem ile temellenmiş ilkeler ve yaptırımlar toplamıdır.

İslâm’ın emirleri, yasakları ve uygulamaları, bu dine girmiş her toplumda, her kültürde farklı sayılacak ölçülerle yaşanmış ve yaşanmaktadır. Şunu da söylemek mümkündür: Aynı dinden olan toplumun içindeki farklı topluluklar, farklı sayılacak heyecan ve uygulamalar yaşamak adına, bir takım yollar ve toplaşmalar oluşturmuşlardır. Bu ibâdet[1] ve ukûbat,[2] muamelât,[3] farklılıkları ile heyecan arayış ayrılıklarının ise,  yer yer hurâfe,[4] safsata ve bid’at[5] ile gölgelenen, hattâ kirlenen kabullere yol açtığı da olmuştur.

 Farklı kaynakların bilgisinden yararlanıp aklını işletmek yerine, bilgisini ve irâdesini benimsedikleri grubun lider(ler)inin yöneltmelerine teslim olmayı benimseyen bağnazlıklar her devirde görülmüştür. İslâmda, ruhban sınıf da, iman ve ibadeti biçimlendirmeye yetkili bir kuruluş ve lider de yoktur; “yoktur; ama.., fakat,..” gibi cümleler kuranlar, münafıktır. Nifak / bozgunculuk, Allah’ın en ağır suç saydığı davranışlardandır; yazılı veya sözlü ifadelerle nifak üreten / münafık lanetlenmiştir.

               Gerçek Müslüman, hem Kur’ân’ın anlamını meallerden öğrenerek, hem de, en az kırk hadis bilip tefekkür ederek hikmete ulaşmalı, cahilliğini gidermelidir. Adı, mesleği, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun cehâletten beslenen inanç kemirgenleri, dinle, inançla ilişkili konularda halkın aydınlanmasını, hikmetle buluşmasını istemezler, engellerler. Başkalarını sömürmek için, cezbedici cümleler, safsatalara dayalı, heyecanlar zerketmeyi benimseyen, iman ve ibadete ilişkin cehâleti sermaye yapan kişi ve odakların her cinsi, bilimlik bilgiye karşıdırlar… Son kırk yıldır, eğitim bakanlığını ele geçirme; her yaş grubu için özel okul ve dershane açma savaşının, sebebi ve sonuçları iyi değerlendirilmelidir. Bu organize, ısrarlı, kararlı, öfkeli odaklar, çağdaşlığı değil, ayrışmayı ön şart kabul eder; onlar, amaçlarına ulaşmak için, temelinde teslimiyetçilik bulunan bir dayanışmayı imanlaştırırlar.


İnsanların cehâletten doğan kirlerden ve çirkin eğilimlerden temizlenmesi için görevli nebiler, resuller ve onların sonuncusu Hz. Muhammed… İslâm, Peygamber’in aracılığıyla, insanların, bilgilenmesi ve aklını işletmesi, cehâletten kurtulması, ruhunu temizleyerek yenilenmesine çağrıdır. İslâm’dan öncesinin, her türlü benimseyiş ve davranışını ‘cahiliye’ devrinindir gerekçesiyle reddedilmesi; bilgilenmenin, aydınlanmanın “hayırlı” sayılması. İslâm dini,  öfkeli ayrışmaları ret eden; bilgiye, aklın işletilmesine davet eyleyen; cahilliğe, kibre, bozgunculuğa, tembelliğe savaş ilân eden evrensel çağrıdır.

Cehâlet, öfke, kin ve nifakı çoğaltarak basireti ve merhameti işletilemez kılar. Cehâlet, iman ve ibadeti kirleterek, vecdi kaybettirir. Cehâlet, her türden niyet ve gayreti basitleştirir, bayağılaştırır, sevimsizleştirir ve hattâ çirkinleştirir. Cahil de muhabbeti, şefkati, merhameti, kendi şartlanmalarının sınırları içinde, ilkel ve incelmemiş zevklerle davranışa dönüştürüyor.

          Cehâletin yeni bir görünümü ise, diplomalı türüdür. Cehâlet, eğitim ve öğretim görmüşlük değil, bilgi edinirken, doğru olmayan bazı bilgileri iman ölçüsünde benimseyip, bu benimsemelerine karşı çıkanlara, öfke ve kin duymaktır. Bu tür cahillerin, lise veya bir alanda alınmış üniversite veya yüksek okuldan alınmış lisans diploması da, bulunabilir; zihinleri ise, derinliksiz ve kirli bilgilerle doludur.

Diplomalı cehâlet, özgür düşüncenin ve zenginleştiren irfânın düşmanıdır. Cehâlet, yanlış veya kirli yahut şartlandırıcı bilgiye dayanan, inat, öfke ve kin toplamının belirlediği eğilim ve davranışlarla yaşamaktır.

          Cehâletin anlaşılmaz ve işlemez kıldığı asâyiş ve emniyet; cehâletin gölgelendirdiği, hattâ kararttığı hak ve adâlet; cehâletin sömürüye, sömürünün de, semiriye imkân verdiği için, yıkılmasını hızlandırdığı devletDevlet, iç ve dış kemirgenlerin sömürme konusundaki ısrarlarının ve inatlarının durdurulamadığı durumlarda, önce ortak akıl, âsâyiş ve benzeştirici temel ve sütunları çatlayan, adâlet işletilemediğinde ise, yıkılan bir ö z e l barınaktır.

Cehâlet, bilgiden, bilimden; cehâlet, vahye dayalı iman ve ibadetten kaçıyor. Cehâlet, ruh inceltici sanat ve edebiyattan; cehâlet, ilerleme ve medeniyetten; cehâlet, teknoloji ve temiz ticaretten nefret ediyor, bunlarla uzlaşamıyor ‘Yaratılmışı Yaratan’dan ötürü sevmek’ için de; bilgi sahibi sayılanlardaki şeytanî saldırganlığın aza indirilmesi için de; her varlığın özüne uygun olarak işlevini sürdürmesi için de; yeni teknolojiler bulup kullanmak için de, cehâletin ortadan kaldırılması gereklidir.

Osmanlı Devleti, 1820 sonrasında, hastalıklı bir insan gibidir. Türk kökenli topluluklar, özellikle, 1911-1921 arasında aşağılanan, engellenen, yoksul erkekler ve kadınlardan oluşur. Özgüven duygusuna ve yaşama arzusuna ait düşünce, hayâl ve davranışlarını neredeyse kaybetmiş bir halk… Yaban ile Ankara (Yakup Kadri), Dokuzuncu Hariciye Koğuşu ile Cânan (Peyami Safa), Çalıkuşu ile Kavak Yelleri (Reşat Nuri), Gulyabani (Hüseyin Rahmi), Mehdi (Ömer Seyfeddin), Memleket Hikâyeleri (Refik Halit)adlı eserlerde, halkın, cahilliği, bezginliği ve kimseye güvenmeyişi, başarıyla anlatılmıştır.

Mustafa Kemal Paşa, hatıra defterine (1916 yılı) Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki Fransız, İngiliz subay ve casuslarına, tahrikçi papazlara ve Ermeni komitacılara karşı açtığı savaşa ait küçük notlar yazmış. Açlığın, karın, yağmurun, soğuğun ve hastalıkların öldürdüğü insanlar… Cehâletin mahvettiği vatandaşlarımızın, yoksul bedenlerinin ve ruhlarının, toprak ve inanç sömürgeni ağalar tarafından nasıl sömürüldüğünü ve bu durumun, Mustafa Kemal Paşa’nın içini nasıl yaktığını, onun notlarından okuyabilirsiniz. O hatıra defterinde -İ. Görgülü’nün konuyla ilgili kitabı[6], akıl sahiplerince mutlaka okunmalıdır- üç husus çok dikkat çekicidir:

Birincisi, dinî feodalitenin biçimlendirici gücü ve Mustafa Kemal Paşa’nın bu konudaki dikkatli değerlendirmeleri; ikincisi, kadınların toplum içindeki kabullenilemez yerlerini, aşağılanmaya varan konumlarını tespit ederek, bu durumun değiştirilmesi yönündeki kararlılığı; üçüncüsü ise, pisliğin, hastalığın doğurduğu her türlü olumsuzluğun sebebi ve sonucu olan cehâletin yok edilmesi.

‘Hâfız Zübeyde’ diye tanınan, okur-yazar bir kadının oğlu olan Mustafa Kemal Paşa, Balkanlardaki gayrimüslim toplulukların, ‘bilgiden yararlandıkları ölçüde’ rahat ve özgür yaşadığını görmüş aydın bir subay. 1916 yılında Doğu Anadolu’daki çalışmaları sırasında gördükleri ile Samsun’dan Ankara’ya ulaşırken karşılaştığı cehâlet ve yoksulluk tablolarının, O’nun içini kanattığı muhakkak. Bu ülke kalkınmalı idi; hayatın her yanını ve yönünü cehâletin kirlettiği, yoksul ve yorgun, beden ve ruh sağlığı bozuk bu toplumun, mevcut durumunu değiştirmeden, “hayırlı” gayretlerin sonuç alması, ülkenin ve milletin kalkınması, mümkün değildi. Durum tespiti (teşhis), doğru yapılmaz ise, tedavi, ya hiç olmaz, ya kurtarıcı türden etkili olamaz… 


Lozan’daki tartışmalar sırasında İngilizlerin elindeki istihbarat raporlarına göre, 8 milyondan biraz fazla olduğunu söyledikleri ve bu insanların %70’e yakın kesimi, 100 bine yakın köy ve mezrada yaşayan nüfusumuz.

Müslümanların kentleşmesi genel nüfusun %40’ı; bunların içinde, kitap ve gazete okuyabilenler %5-7; eski harfle yazabilme %2,5’ten fazla değil. Okullaşma oranı çok düşük, nüfusun on binde birine imkân sunamayan sayıda ve yapıda… Dinî bilgi, kulaktan kulağa ve safsatalara bulanmış, ibadet ise eksik, hattâ yanlışlarla biçimlenmiş. İbadetin, Kur’ân ve hadis bilgisiyle zenginleştirilmesi de, özellikle vecd boyutu da, gündemde değil. Diğerini aşağılama, ötekileştirme niyetli şartlandırmalar sonucunda, inancı militanlaşmış insanlar, cemaatler.

Öte yanda, anlamsız tevekkülle miskinleştirilip, inanç sömürgeni odakların olumsuz etkileri yüzünden, bilimlik bilgiye, teknolojiye dayanmayan günlük hayat ve tarım, geliştirilmemiş üretim ve tüketim.

Tarihini, dilini bilimlik bilgiyle temellendirip bilincine taşıyamamış, mahallî kimliklerin yaralamasından kurtulamamış, hukukunu arayamamış, sultanın kulu, olduğunu benimsemekten temizlenememiş bir toplum… Bu olumsuzluklardan beslenen iman, ibadet, kanaat sömürücüleri şu değerlerin ve davranışların yaygınlaşmasını istemediler, istemiyorlar: Aydınlatan bilgilenme; çağdaşlaştırıcı kentleşme; düzenli ve güvenli haberleşme; devletçe denetlenen temiz ticaret; liyakate ve rüşvetsizliğe dayalı idare; laik hukuk ve kadın hakları; yetkili ve yeterli öğretmenle öğrenilen dinî bilgi… Bunlar oluşur ve yaygınlaşır, benzeşme ve bütünleşme sağlayan ögeler haline dönüşürse, zarar görecek kişi, aile ve feodalleşmiş odakları düşününüz… İnanç, emek, siyaset, ticaret alanlarından en az birinde feodal bir yapıya dönüşmüş ve sömürüsünü devam ettiren güç odaklarının her biri,  diğerleriyle işbirliği yapmaktan çekinmedi, çekinmiyor. Sevimsiz, çirkin ve geri kalmışlık göstergeleri olan bu durum için, acil ihtiyaç ne? Öncelikle durum tespitini eksiksiz yapıp, bilimin gösterdiği çağdaş aydınlığı yaygınlaştırma…

Feodalite denince akla ilk gelen, toprakla ilgili veya inanca bağlı olanlardır. Bu türden -asıl yapıları yer altında olan- grupların, halkı sömürmekten alıkonmaya,  itibar veya güç kaybetmeye kat’iyen râzı olmadıkları, savaştıkları da, bir gerçek. …

Türk Millî Mücadelesinin sonunda bağımsızlığını elde etmiş olan bu toplum, hurâfe, safsata ve zanlardan arındırılmalı, temiz iman, kanaat, bilgi ve davranışlarla benzeşerek bütünleşmeli idi… Bu toplum, cilâlı birkaç tablo dışında, hatırlanması utanç veren cahiliye devri zihniyetinden kurtulmalı, aydınlanarak, değişip dönüşerek çağdaşlaşmayı ve kalkınmayı yakalamalıydı.

Bu toplum, anasına ve erkek / kız kardeşine saygı ve sevgi duyan ve duyulmasını isteyen; sevgilisine, eşine ve kızına / oğluna saygı, sevgi, şefkat ve fedakârlık gösteren ve gösterilmesini isteyen, ahlâklı, beden ve ruh sağlığı yerinde, hukukla uyumlu vatandaşlarıyla öğünmeliydi. Bu toplum, kanun ve tüzük çıkarma ve bunların uygulanmasını denetleme iradesini (millî irade) Meclis eliyle kullanmayı ve bu konuda bilinçlenmeyi öğrenmeli idi.

          Mustafa Kemal Atatürk, böyle bir toplum yapısında, bir zihniyet dönüşümü için gerekenleri ödünsüzce yaparak, cehâleti yok etmeye çalıştı. O’nun düşmanlarının neredeyse hepsi, dün de, bu gün de, cehâlete yaslanan ve onu besleyen inanç sömürgenleridir. Zihninin kirliliğini dışa vurup Atatürk’e iftira** edenlere de, Allah’ımızın, temiz iman, fesada uğramamış, nifaksız akıl vermesini dileyelim…

Allah, Kur’ân’da “...o halde, sakın câhillerden olma!” buyurmuştu. (Enam Sur.) Zanlarını doğru sayıp, öfkesinin asıl sebebini saklayıp, yanlışı, yalanı doğru gibi göstermek de, hakikati söylememekte direnmek de, câhiliye devrinin kalıntısıdır.

Allah, her vatandaşımızı, imanını, ilhamını, aklını, duygusunu ve davranışını kirleten kibirli münafıklık ve inatçı c e h â l e t hastalığından korusun… 


Sadık K.   TURAL   

7-18 Kasım 2011[1] Allahın emirlerini yerine getirme, kulluğun gereği olan tapmaya, tapınmaya bağlı ruhî ve bedeni eylemler.

[2] (Ku” uzun; ukubet’in çoğulu) :İslam hukukunun yasaklara ve cezalara ilişkin hükümleri.
Dindar görünüşlü aldatıcıların, ham softaların kullandığı ürkütücü, korkutucu veya gülünç rivâyetler, hükümler.

[3] Kur’ân ve hadiste yer alan, --almayanlarının ise her toplumun tarihî varlığının göstergesi olan kültürüyle biçimlenen-- başta aile ve miras hukuku olmak üzere toplum hayatını düzenleyen kurallar ve benimsemeler.

[4]  Ham sofuların heyecanla   anlattığı,  ürküten, korkutan rivâyetler ve asılsız hükümler.

[5] Hz. Peygamber zamanında olmayıp İslâm’a sonradan sokulan dinî hüküm veya uygulamalar.

[6] İsmet Görgülü, Atatürk’ün Anıları, 5.bs., Ank., 2013.Ayrıca bkz.,Turhan Olcaytu, Dinimiz Neyi Emrediyor, Atatürk ne Yaptı ? 9.bs.,Ank.,2001.

** Emperyalist devletlerce veya onların yerli uzantılarınca, kalemleri  kiralanmış sayısı yüze yakın müfteri, münafık, mürâî, mürteci, mutaasıp yazar ve / veya tv mürşidi ,  Atatürk’ün “İngiliz valisi olmak istediğini” veya Lozan’da,” saltanatın kaldırılması sözünün verildiğini” söylerken cahilliklerini gösteriyorlar. Şu yazarlardan   birinin yayınlarını okusalar, düşmanca ve   ısrarla iftira etmekten vaz geçerler: R. Salahi Sonyel,  Bilal Şimşir, Turgut  Özakman, Nurşen Mazıcı, Şerafettin Turan, Clarance K. Streit,  G. M.Rumbolld,  Charles Sherrrill,  Perci Loraine Lyham. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder