İŞTE ATATÜRK

İŞTE ATATÜRK
Allah Kuran’da: “Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz ve gönlün hepsi bundan sorumlu tutulacaktır.” (17/İSRA/36) buyurmuştur. Atatürk de: “Türk Kuran'ın arkasında koşuyor; fakat onun ne dediğini anlamıyor, içinde neler var bilmiyor ve bilmeden tapınıyor. Benim maksadım; arkasında koştuğu kitapta neler olduğunu Türk anlasın” (Osman Ergin, Türk Maarif Tarihi 1-5, 1977 /A. Gürtaş, s. 41) demektedir.- "İŞTE ATATÜRK" PORTALINA GİRMEK İSTEDİĞİNİZDE YUKARIDAKİ RESMİ TIKLAYINIZ.

12 Ocak 2016 Salı

İNANÇ, İBADET VE TAKVADin açısından Kuran’ın ışığında bakıldığında, İnsanın yaradılış amacının deneme / imtihan (sınav) olduğu açıkça görülür. Doğumdan ölüme kadar geçen yeryüzü (dünya) yaşamı, baştan sona bir sınavdır.


Hanginizin daha güzel iş yapacağını belirlemek için sizi imtihana çekmek üzere ölümü ve hayatı yaratan O'dur. Azîz'dir O, Gafûr'dur.” (67/2)

Yemin olsun, içinizden gayret gösterip didinenlerle sabredenleri bilinceye kadar, sizi belalarla imtihan edeceğiz. Haberlerinizi de eleyip tarayacağız.” (47/31)

Her canlı, ölümü tadacaktır. Biz bir imtihan olarak sizi şer ile de hayır ile de deniyoruz. Sonunda bize döndürüleceksiniz.” (21/35)


Dünya âleminde / yeryüzünde insanın bu imtihanı, Mutlak Adil olan Allah’ın, ezelden ebede kadar olmuş ve olacak her şeyin, her şeyini ve halini, zamanını ve mekânını, sıfatlarını ve her türlü özelliklerini bir anda ve bir arada, ezeli ve mutlak ilmiyle bilip, ezelde ona göre, o mahiyet ve şekilde takdir ve tahdit (sınırlama) ederek yazdığı “Kader”e, insanı mahkum ve mecbur etmediğinin, en önemli delili ve en açık göstergesidir.

İnsanlar, inandık demeleriyle kendi hallerine bırakılacaklarını ve hiçbir imtihana çekilmeyeceklerini mi sandılar! Yemin olsun ki biz, onlardan öncekileri de fitne yoluyla denemişizdir. Allah, özüyle sözü bir olanları elbette bilecektir. Ve O, yalancıları da elbette bilecektir. Yoksa o kötülükleri sergileyenler bizi geçeceklerini mi sandılar! Ne kötü hüküm veriyorlar! Allah'a kavuşmayı umanlara gelince, şu bir gerçek ki, Allah'ın belirlediği vakit mutlaka gelecektir. O, Semî'dir, Alîm'dir. Ve kim didinir, gayret sarf ederse hiç kuşkusuz kendi benliği lehine gayret sarf etmiş olur. Gerçek olan şu ki, Allah, âlemlere muhtaç olmaktan uzak, mutlak bir Ganî'dir.” (29/2-6)


Allah, insana peygamberleri ve indirip – gösterdiği” Vahiy”, “İnsan”, “Kâinat” kitapları ile bilmediklerini öğretmiş, yolları göstermiştir. İyilerden veya kötülerden olması artık insanın kendi kazanımındadır.

 “…Doğrusu şu: Allah dilediğini/dileyeni saptırır, dilediğini/dileyeni de doğruya ve güzele kılavuzlar (35/8)

 Doğrusu, biz insanı karışım olan bir spermden yarattık. Halden hale geçiririz onu. Sonunda onu işitici, görücü yaptık. Biz onu yola kılavuzladık. Artık ya şükredici olur ya nankör.” (76/2-3)


Emaneti yüklenen (33/72) İnsan, Allah’ın içlerinden seçtiği peygamberlerinin söylediği ve Allah’ın indirip – gösterdiği” Vahiy”, “İnsan”, ““Kâinat” kitaplarında bulunan hak veya bâtılı, Allah’ın istediklerini veya yasakladıklarını,  inanç ve davranışında özgürce seçerek;  sevabı ve günahı, kendi inanç, seçim ve tercihine göre amelleriyle (yapıp ettikleriyle) kazanmak üzere, yeryüzünde yaşam boyu süren, yapıp ettikleriyle iyilerin ve kötülerin ayırt edildiği bir sınavdadır.

Yoksa siz, Allah içinizden uğraşıp didinenleri seçmeden, sabredenleri seçmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? (3/142)

İnsanların Dünya sınavından başarılı çıkmaları,  alacakları karşılıklar, insanın kendi öz çabasına bağlanmıştır.

Gerçek şu ki, insan için çalışıp didindiğinden başkası yoktur.” (53/39)

“…Her benliğin kazandığı kendi üstünde kalır. Hiçbir günahkâr, bir başka günahkârın yükünü taşımaz…” (6/164)

Kim güzel bir işe aracı olursa ondan ona bir pay vardır. Kim kötü bir şeye aracı olursa ondan da ona bir pay vardır. Allah her şeye, herkese gıda ulaştırır, Mukît'tir.” (4/85)

Her birinin, yapıp ettiklerinden kaynaklanan dereceleri vardır. Rabbin onların işlediklerinden gafil değildir.” (6/132) … Amellerinin karşılığı eksiksiz verilecektir, hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır.” (46/19) O, onların neler yaptıklarını daha iyi bilmektedir.” (39/70)

İnanıp hayra ve barışa yönelik işler yapanlara gelince, onlar için, yaptıklarına karşılık olarak barınacakları cennet konakları vardır.” (32/19)

Zalimlere, "kazanmış olduğunuzu tadın!" denildiğinde, kıyamet günü o kötü azaptan yüzünü kim koruyabilir?” (3924)

Hayat, senaryosunu Allah’ın yazdığı ve dileyip yönettiği, şuurlu ve sorumlu varlıkların rollerini kendilerinin seçtikleri yaşamlarının, melekler tarafından çekilen ve kaydedilen bir filmidir.

Bu filmi, Ahirette amel defterlerimiz elimize verildiğinde baştan sona tekrar izleriz ve kazanımlarımızın yaşarken aldığımızın dışında kalan karşılığını da hiç eksiksiz alırız.

Performansımızla (inanç ve eylemlerimizle) Allah’ı hoşnut edebilmişsek, lütfuyla hakkımızın fazlasıyla ödüllendiriliriz.


Yaşamımız sınavımızdır. Sınayan Allah, sınanan benliğimizdir. Benliğimizi temizleyip arındıran da veya onu kirletip örten de inanç ve amellerimizdir, eylemlerimizdir.

Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirene. Ardından da ona bozukluğunu ve takvasını ilham edene andolsun ki, Benliği temizleyip arındıran, gerçekten kurtulmuştur.Onu kirletip örtense kayba uğramıştır.” (91/7-10)

Bu çerçevede ve Allah’ın buyurduğu: “Ben, cinleri ve insanları bana ibadet etmeleri / benim için iş yapıp değer üretmeleri dışında bir şey için yaratmadım.” (51/56) ayetinin ışığında konuyu değerlendirdiğimizde açıkça görebiliriz ki:

İbadet deyince çoğunlukla namaz, oruç, hac, zekât gibi düzenli ibadetler anlaşılsa da, ibadet yalnız bunlardan ibaret değildir.

İbadet, sadece veya ağırlıklı olarak, İnsanın Allah’a karşı olan sorumluluklarında, Allah’ın rızasını kazanacak işler yapmak da değildir.

İbadet aynı zamanda belki de daha ağırlıklı olarak, insanın kendine ve topluma karşı olan sorumluluklarında da işlerini, Allah’ın rızasını kazanacak şekilde yapmak; Allah’ın istediği gibi yaşamak; mümkün oldukça çok sayıda insana, hatta diğer canlılara ve doğaya yararlı olmaktır.


 Kuran’ın özü ve özetle istediği, bir cümle ile: Tevhid ve Ahirete imanla, Salih Ameldir. (2/62)


 TEVHİD, Allahın varlığına ve birliğine / tekliğine imandır.

 AHİRETE İMAN, ölümden sonra yeniden diriltilmeye inanmaktır. Bu inanç, meleklere, kitaplara ve resullere inanmayı da içerir.

 SALİH AMEL: “Doğru ve yararlı iştir. Allah’ın varlığına ve birliğine inanıp, O’nun istediği gibi yaşamak; mümkün oldukça çok sayıda insana, hatta diğer canlılara ve doğaya yararlı olabilecek şeyler yapmak; meşru ölçüler çerçevesinde herkesle barış ve uzlaşma çabası göstermek gibi yapıcı davranışları içine alan geniş kapsamlı bir kavramdır.” (Diyanet işleri Başkanlığı, Kuran Yolu Tefsiri, Cilt:IV,  Sayfa:618)


Yapılan iş (amel / eylem), her ne olursa olsun; o işi / eylemi, ibadet (Salih amel / iyi, güzel iş / beğenilen eylem) haline getiren temel unsur ise “Takva”dır.

 TAKVA: Allaha karşı saygılı olmak ve O’nun emirlerine karşı gelmekten sakınmaktır; Yaratıcıyı gerektiği şekilde kavrayarak dürüst yaşamaktır; Her zaman ve her işte, her şeyde Allah’ın rızasını gözetmek ve O’nun hoşnutluğunu kazanmaya çalışmaktır.

 Takva dini literatürde, iman edip emir ve yasaklarına uyarak, Allah'a karşı gelmekten sakınmak, dünya veya ahirette insana zarar verecek, ilâhî azaba sebep olabilecek inanç söz, fiil ve davranışlardan ve her türlü günahtan sakınmak anlamına gelir.

 Yapılan bir iş, Allah’ın rızasının olduğu bir iş ise ve bu iş Allah’ın hoşnutluğunu kazanacak şekilde yapılmışsa, İşte bu Allah’a kulluk ve ibadettir ve ibadet sadece kulların yararınadır:

 Gerçek olan şu ki, Allah, âlemlere muhtaç olmaktan uzak, mutlak bir Ganî'dir.” (29/6) ayetinden de açıkça anlaşılacağı gibi, Allah’ın bizim ibadetlerimize ihtiyacı yoktur.


İbadetin ve Allah’a kulluğun yararı ve hikmeti:

İbadetin ve Allah’a kulluğun yararı, insanın bizzat kendisine ve içinde bulunduğu toplumdaki diğer insanlaradır, hatta diğer canlılara ve doğayadır.

Bu bağlamda, insanın Allah’a karşı sorumluluğunu yerine getiren işlerinde, Allah’ın rızasını kazandıran iman ve imana dayalı olarak yapılan ibadetler, aslında, insanın olgunlaşarak bizzat kendisine ve içinde bulunduğu toplumdaki diğer insanlara karşı olan sorumluluklarındaki işlerinde de Allah’ın rızasını kazanacak şekilde, seçme ve tercih ile tutum ve davranış değişikliğini kazanmasına da vesile olurlar.

Bu tür, doğrudan Allah ile kul arasında olan ibadetler, Allah’ın bunlara ihtiyacı nedeniyle değil;  İnsanları iyiye, güzele, doğruya götürdüğü, hidayete erdirdiği için (din müşterek şebekesinin / ağının başlangıç nirengi değerleri olduğu için) öncelikli ve önemlidir.


Şayet bu ibadetler, insanın kendine ve topluma karşı olan sorumluluklarında da kişinin, takva ile iş görmesine, kötülüklerden korunmasına, mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda didinmesine sebep olmuyorsa; sonuçta kişi salih amel üretmiyorsa; kişinin özü, sözüne uymuyor ve iman onun kalbine girmemiş demektir:

 Bedeviler: "İman ettik." dediler. De ki: "Siz iman etmediniz. Ancak 'Müslüman' olduk deyin. İman sizin kalplerinize girmemiştir…” (49/14; Bakınız: 49/13-15)

 Bu sebep ve hikmetledir ki, İslam’ın da şartlarından olan, namaz, oruç, hac ve zekât gibi düzenli ibadetler, Allah’ a kulluğun ve ona tapınmanın / ibadetin de temeli olarak kabul görmüştür.  Onlardan yoksun bir benliğin, kendine ve toplumuna karşı sorumluluklarını Allah’ın rızasını gözeterek ve O’nun hoşnutluğunu kazanacak şekilde yapması, Kuran’ın öğrettiği gerçeğe göre, muhaldir (İmkânsız, vukuu mümkün olmayan. Batıl, boş söz. Hurafe olan nazariye.)
Allah’ın rızasını kazanmak için yapılan her iş, İbadet ve Allah’a kulluktur.

 İnsanın Allaha karşı olan sorumluluklarında, şüphesiz ki İslami esaslarına uygun olarak yapılanların her biri, bir ibadettir. Benim vurgulamaya çalıştığım, Kuran’da bildirilenler doğrultusunda, Allah’ın rızası gözetilerek, Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak niyet ve maksadıyla (takva ile) yapılan her işin ama her işin de ibadet ve Allah’ a kulluğun ameli bir ifadesi olduğudur.


“Sevap” olan işi yapmak kadar, “günah” olan işi yapmamak da ibadettir.

 Üstelik günahtan  (dinen yasaklanandan) - ki onun yapılması kesinlikle kötü, yanlış, zararlıdır - kaçınmak, sakınmak, “sevap” olanı yapmada daha önceliklidir.

 İnsanın yaşamı, hayatı, insanın yapması gerekli olan çalışmalar ve işler ile doludur. Bu çalışma ve işlerin / eylemlerin hangisinde “Takva” varsa orada, Müslümanlık / Allah’a teslimiyet, iman ile Allah’a kulluk ve ibadet de vardır.


Kuran’daki kavramların anlamı bağlamında, Allah’a kulluk ve ibadet, bir yaşam tarzı olarak, Allah’ın istediği bir yaşayışı seçmek ve öyle yaşamaktır.

 Allah’a, Hakk’a hizmet, halka hizmettir. İnsanın kendisine, ailesine, akrabasına, milletine, insanlığa, doğaya ve tüm canlılara hizmettir. Allah’a ibadet ve Allah’a kulluktan bunların her birinin yararı ve ayrı payı vardır. Allah’a ibadet ederek O’na kulluk eden, Allah’tan başkasına kulluk etmeyen insan, aslında bu kulluğu ile tüm varlıklara hizmet etmekte, tüm varlıkların yararına çalışmaktadır. 

 İmanlı insanlar, inançları gereğince, hem dünya ve hem de ahiret güzellikleri için çalışıp çabaladıklarından, çabaları için alacakları karşılık;  Allah’ın mutlak ve şaşmaz adaleti istikametinde, Allah “Rahman” sıfatının gereği ve tezahürü olarak hem dünyada ve Allah’ın “Rahim” sıfatının gereği ve tezahürü olarak hem de ahirette, kazandıklarından bir nasip olacaktır:

“Onlardan kimi de şöyle yakarır: "Ey Rabb'imiz, bize dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellik ver. Ve bizi ateş azabından koru.” İşte böyle diyenlere kazandıklarından bir nasip vardır. Allah, hesabı çok çabuk görür.” (2/201-202)

M. Kemal AdalHiç yorum yok:

Yorum Gönder