İŞTE ATATÜRK

İŞTE ATATÜRK
Allah Kuran’da: “Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz ve gönlün hepsi bundan sorumlu tutulacaktır.” (17/İSRA/36) buyurmuştur. Atatürk de: “Türk Kuran'ın arkasında koşuyor; fakat onun ne dediğini anlamıyor, içinde neler var bilmiyor ve bilmeden tapınıyor. Benim maksadım; arkasında koştuğu kitapta neler olduğunu Türk anlasın” (Osman Ergin, Türk Maarif Tarihi 1-5, 1977 /A. Gürtaş, s. 41) demektedir.- "İŞTE ATATÜRK" PORTALINA GİRMEK İSTEDİĞİNİZDE YUKARIDAKİ RESMİ TIKLAYINIZ.

23 Şubat 2016 Salı

HIRİSTİYANLIKTAKİ BABA-OĞUL MESELESİ


DİNE EN BÜYÜK ZARARI SAHTEKÂR DİN ADAMLARI VERİYOR

*2/4: Daha önceki Tanrısal kitaplar tahrifata uğramasına rağmen Tanrısal mesajı hala içerir. Tevrat ve İncil, SADECE Tanrı'ya kul olma mesajını hala taşır (Tesniye 6:4-5, Markos 12:29-30  ) Ana mesajla ilgili tüm tahrifatlar kolaylıkla belirlenebilir.


 Tesniye 6:

4. «Dinle, ey İsrail! Tanrımız RAB tek RABdir.
5. Tanrınız RABbi bütün yüreğinizle, bütün canınızla, bütün gücünüzle seveceksiniz.

 Markos 12:

 29İsa şöyle karşılık verdi: “En önemlisi şudur: ‘Dinle, ey İsrail! Tanrımız Rab tek Rab'dir.
30 Tanrın Rab'bi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla ve bütün gücünle seveceksin.’

Edip Yüksel - MESAJ Kuran Çevirisi Dipnotlarından Alıntılanmıştır.
 **2/4: HIRİSTİYANLIKTAKİ BABA-OĞUL MESELESİ:


 Dinimizin bağlıları Hıristiyanlar'ın ve Museviler'in sapmalarını çok iyi tespit eder ve çok mantıklı eleştirirler. Ne yazık ki bu eleştiriyi yapanların birçoğu Kuran dışı dini kaynaklara tabi olmuşlar veya mezheplerin hegemonyasına girmişlerdir.

Hıristiyanlıktaki en büyük sapma olan Hz. İsa'nın Allah'ın oğlu olduğu sapmasını ele alalım. Bugünkü bilinen en eski İncil bile Latince'ye çeviridir. Hz. İsa'ya indiği dilde bir İncil elde mevcut değildir. Orjinalinde ne olduğunu bilmediğimiz kelimeler Latince'ye 'Baba' ve 'Oğul' şeklinde çevrilmiştir. 

Fakat bu Latince tercümelerde bile 'Oğul' kelimesi sadece Hz. İsa için değil, Allah'ın tüm sevgili kulları için kullanılır. Aynı şekilde Baba kelimesi de sırf Hz. İsa'nın Baba'sı manasında değil tüm kulların Baba'sı manasında kullanılır.

Siz göklerde olan Babanızın Oğulları olasınız.
İncil- Matta 5,45

... Benim Babamın ve sizin Babanızın, benim Allah'ımın ve sizin Allah'ınızın yanına çıkıyorum.
İncil- Yuhanna 20,17

 Yani mevcut İncil'i şu andaki tercümesiyle eline alan bir kişi bile şu andaki anlatımıyla Allah'ın oğlu tanrı İsa'yı İncil'de bulamaz.

 Çünkü bu tabirin tüm insanlar için kullanılması, bu kavramın mecaz bir kavram olduğunu gösterir. Bizim tahminimize göre İncil'in orijinalinde kul manasına yakın bir kelime 'oğul', Yaratıcı manasına yakın bir kelime de 'baba' diye çevrilmiştir.


Fakat her şeye rağmen İncil'in her yerinde bu kelime bu tarzda çevrildiği için, kelimenin tüm insanlık için kullanılmış olmasından, ne manayı kastettiği anlaşılabilir.

 Günümüzdeki İncil çevirilerini incelemek bile tercümelerle Hıristiyanlıkta ne kadar tahrifat yapılabildiği hakkında fikir sahibi olmamızı sağlayacaktır.

35- İsa kovulmasını haber alır almaz onu aradı ve ona sordu, İNSANOGLU'na inanıyor musunuz?
Yeni Amerikan İncil- Yuhanna 9,35

35- İsa kovulduğunu duydu ve onu bulunca şöyle dedi: İNSANOGLU'na inanıyor musunuz?
Yeni Uluslararası İncil- Yuhanna 9,35


35- İsa ne olduğunu duyunca adamı buldu ve ona:
'MESİH'e inanıyor musunuz?' dedi.
Yaşayan İncil- Yuhanna 9,35

35- İsa kovulduğunu duydu ve onu bulunca şöyle dedi: TANRININ OGLU'na inanıyor musunuz?
Kral James İncil'i- Yuhanna 9,35

4. tercümedeki Kral James İncil'inde ilk iki İncil'deki insanoğlu lafzının nasıl Tanrı oğlu lafzına çevrildiğine dikkat edin. Ayrıca bu Baba ve Oğul lafızlarının kullanımında saptırma olduğu Matta'nın şu bölümünden de anlaşılabilir:

Yeryüzündeki kimseyi Babanız diye çağırmayın, zira babanız birdir, semavi Babadır.
İncil- Matta 23,9


BAŞ SORUMLU KİLİSE

 Görüldüğü gibi tercümede yeryüzündeki kimseyi Babanız diye çağırmayın deniyor. Oysa 'Baba' herkesin biyolojik kan bağı olan babasını çağırdığı isimdir. Hiçbir zaman Allah'ın çağrıldığı bir isim değildir.

 Burada da kanaatimiz Baba diye tercüme edilen kelimenin orjinalinin Allah'a mahsus yaratıcı veya benzeri bir kelime olduğu fakat tercümelerle bu kelimenin günümüzdeki 'Baba' kelimesi şeklinde kaldığıdır.
 Fakat yine de tercümeler ikinci dereceden suçludur. Çünkü bu kelimelerin tüm insanlar için kullanıldığını gören objektif değerlendirici, bu kelimelerin mecazi bir kelime olduğu kanaatine varırdı. 

Bugünkü Katolik ve Ortodoks mezheplerinin yorumcuları bu kelimelerin tüm insanlar için mecazi manada, Hz. İsa için ise gerçek manasında kullanıldığını söylemişlerdir.

Yani bugünkü Hz. İsa'nın oğul Tanrı ilan edilmesindeki asıl suçlu Katoliklik, Ortodoksluk tipi mezhepler ve onların kurumu olan kilisedir.

 Kilisenin yorumundan ibaret olan bu yaklaşımlara, dini sadece mevcut İncil'lerden öğrenmeye çalışan Hıristiyanlarca varılmayacağı kanısındayız.

Yıllarca insanlar Hıristiyanlığı kilise kurumunun anlatımlarıyla öğrendiler. Dinimiz Hanefi, Safi gibi Sunni ve diğer Şii mezheplerin anlatımlarıyla nasıl dejenere olmuşsa, Hıristiyanlık da Katolik ve Ortodoks mezheplerin hegemonyasıyla dejenere olmuştur.

 Hıristiyanlık için durum daha da zordur. Çünkü mevcut İncil'lerin orijinali yoktur. Oysa Kuran'ın orijinali elde mevcut olduğu için Kuran'a gidip de ilaveleri ve eksiltmeleri düzeltmek; gerçek dinle, uydurulan dini ayırt etmek gayet kolaydır.

Tüm bu dejenerasyonlardaki metotları incelediğimizde; Hıristiyanlar'ın kendi mezhepleriyle dejenerasyonunun, dinimizin mezhepler eliyle dejenerasyonuna benzerliğini saptayabiliriz.

 Mevcut İncil (tercümelerle saptırmalara rağmen) bir kenara bırakılmış ve kilise kendi yorumunu İncil'in üstüne çıkartmıştır.

 Kilisenin burada rahipler topluluğu olduğunu unutmayalım.

 Hz. İsa'nın öldürülmesi için karar alan da Yahudi haham toplumuydu.

Dinimizdeki ilaveleri yapanlar ise dinimizin hadis imamı, mezhep imamı adlı din adamı topluluklarıdır.

 Biz Hz. İsa'yı öldürmek isteyen hahamların sapkınlığını, Hz. İsa'yı aşırı yücelten Saint Paul gibi papazların sapkınlığını çok iyi anlarız. Ama söz Buhari gibi uydurma hadis toplayıcılarına veya Safi gibi mezhep imamlarına geldi mi onların kutsallığından bir türlü vazgeçmeyiz.
 Fakat yine de Hıristiyanlar'ın Saint Paul'den, Museviler'in katliamcı hahamlarını savunmaktan neden vazgeçemediklerine çok şaşırırız.

 Bir de kendimize şaşıracağımız günler gelebilse! 

Aslında tarih nüans farklarıyla tekrarlanmakta, geçmiş kavimlerden alınmayan ibretler felaketlerin sebebi olmaktadır.

 Dine en büyük zararı ise bir kısım hahamlar, rahipler, imamlar diye bilinen sözde kutsallar vermektedir.


DİNE EN BÜYÜK ZARARI SAHTEKÂR DİN ADAMLARI VERİYOR


Allah'ı bırakıp bilginlerini, rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i Rabler edindiler. Halbuki hepsi de tek Tanrı'ya kulluk etmekten başka bir şeyle emrolunmadılar. O'ndan başka Tanrı yoktur. O bunların ortak koştukları şeylerden yücedir.9- Tevbe Suresi 31
Ey iman sahipleri! Hahamlardan ve rahiplerden birçoğu insanların mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan da geri çevirirler.9-Tevbe Suresi 34

Ne yazık ki birçok Müslüman bu ayetleri masal gibi dinlemektedir. 

 'Allah bize geçmişteki bu kavimlerin durumunu anlatıyorsa, bunun önemli bir sebebi bizim de aynı yanlışı tekrarlayabilecek olmamızdır.' çıkarımı ne yazık ki düşünülmemektedir.
 Bugün görüyoruz ki benzer hatalara düşülmüştür.

 Nasıl Hıristiyanlar'da papazlar Rab kabul edildiyse, İslamiyet'te imamlar fetva, içtihad, mezhep görüşü başlıklı yutturmalarla, dinde olmayan dini hükümleri icat etmişlerdir. Yani din adamı zümresine, sırf Allah'ın tekelinde olan hüküm koyucu yetkisi verilmiştir.

Nasıl Hıristiyanlar Katolik, Protestan, Ortodoks rahiplerini, ruhanilerini her şeye rağmen temize çıkartıyor, onların evliyalık ve üstünlük hikayelerini anlatarak onların Hıristiyanlığı dejenere etmelerini temize çıkartıyorlarsa, bizim imamlarımız da aynı evliyalık, üstünlük ... hikayeleriyle temize çıkarılmaktadırlar.

 Kilisenin maddi menfaatler için dini nasıl istismar ettiğini ise Güney Afrika'lı , Nobel ödüllü rahip Desmond Tutu çok güzel anlatmaktadır: 'Misyonerken Güney Afrika'ya geldiklerinde toprak bizde, İncil onlardaydı. Sonra bize gözlerimizi kapatalım, dua edelim dediler. Gözlerimizi açtığımızda gördük ki İncil bizde, toprak onlardaydı.'

Din adına insanların paralarını haksızlıkla bazı rahipler, hahamlar nasıl yiyorlarsa, hiç merak etmeyin bizim şeyhler, hocalar, mevlidhanlar onlardan aşağı kalmamaktadırlar.

 Tüm bu manzaralarda hem Museviler, hem Hıristiyanlar, hem de bizim için elbette birçok ibretler vardır. Bu üç din de tüm bu mezhepleri ve mezhep önderlerini kenara itmeden dinlerini gerçek manasıyla kavrayamazlar.

Öncelikle tüm mezhep izahları ve tüm ilave Mişnalar, hadis kitapları, falancanın mektupları çöpe atılıp, Allah'ın kitapları tek başına masa üstüne konulup çözüme başlanmalıdır.

Kuran'ın orjinali elimizde olduğu için biz bu konuda çok daha rahat çözüm şansına sahibiz. Fakat Musevi ve Hıristiyanların da aynı metotla Allah'ın istediği orjinal dine çok daha fazla yaklaşacakları kanaatindeyiz.

Ne yazık ki şu anda din diye anlatılan ne Musevilik'te Tevrat'tır, ne Hıristiyanlık'ta İncil'dir, ne de bizde Kuran'dır. Mezhepler ve azizlerin, hahamların kitapları ne acıdır ki Allah'ın kitaplarının önüne geçmiştir.

 Bu üç dinin yobazlıklarının temel sebebi de aynıdır: İnsani olana kutsal kılıfı giydirilmiş ve bunlar gerçek kutsal olan Allah'ın kitabının yanına ve önüne konmuştur.

Dinlerdeki bir diğer istismar mekanizması da kitapta yazılan açık gerçeklerin yorumla, kelimelerin manasını kaydırarak gizlenmesi veya saptırılmasıdır.

Onlar kelimeleri yerlerinden kaydırıyorlar. Öğüt almak için çağrıldıkları şeyden nasiplenmeyi unuttular.
5- Maide Suresi 13

Bunların içlerinden bir grup vardı ki, Allah'ın kelamını işitiyor, onu kavramalarının ardından bile bile tahrif ediyorlardı.
2- Bakara Suresi 75

Uydurulan Din, Kuran'daki Din E – Kitap

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder